Regulamin
przyznawania
Nagrody
Formularz
nominacji
Wytyczne dla
nominowanych
dziennikarzy
Jury Nagrody Kalendarz
Nagrody

Regulamin Nagrody im. Eugeniusza Kwiatkowskiego 2012/2013

Regulamin

Nagrody im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

edycja XVIII za rok 2012/2013 zwanej dalej Nagrodą Główną

oraz

Nagrody Studencki Laur im. E. Kwiatkowskiego

zwanej dalej Nagrodą Studencką

 

Art. 1
Nagroda im. E. Kwiatkowskiego

Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w trosce o edukację ekonomiczną Polaków i jak najwyższy poziom publicystyki ekonomicznej w polskich mediach, ustanowił Nagrodę im. Eugeniusza Kwiatkowskiego przyznawaną dziennikarzom za najlepszy utwór o tematyce ekonomicznej.


Art. 2
Zasady przyznawania

 1. Nominowane do Nagrody Głównej mogą być utwory dziennikarskie, które zostały opublikowane w prasie lub wyemitowane w mediach elektronicznych w okresie od 1 maja 2012 do 30 sierpnia 2013 r.
 2. Nie wprowadza się żadnych ograniczeń, co do gatunku dziennikarskiego utworów nominowanych do Nagrody Głównej.
 3. Nagrodę Główną może otrzymać tylko jeden dziennikarz, nie jest przyznawana zespołom dziennikarskim ani redakcjom.
 4. Do Nagrody Głównej nie mogą być nominowani laureaci trzech poprzednich edycji.

Art. 3
Organizator Konkursu

 1. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie odpowiada za organizację działań związanych z przyznaniem Nagrody Głównej, powołuje Jury Nagrody i ogłasza jej Laureata.
 2. Mecenasem Nagrody Głównej jest Deutsche Bank PBC S.A.

Art. 4
Wysokość Nagrody

 1. Przyznawana jest tylko jedna Nagroda Główna.
 2. Wysokość Nagrody Głównej jest równa wysokości kwoty przekazanej na ten cel przez Mecenasa Nagrody – Deutsche Bank PBC S.A. – 15 tysięcy złotych (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

Art. 5
Zgłoszenia do Konkursu

 1. Nominacje kandydatów do Nagrody Głównej przyjmuje Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie do dnia 5 września 2013 r., poprzez formularz nominacyjny zamieszczony na stronie internetowej: www.kwiatkowski.uek.krakow.pl.
 2. Kandydatów do Nagrody Głównej mogą nominować kolegia redakcyjne gazet, czasopism, stacji radiowych i telewizyjnych oraz portali internetowych w Polsce a także Członkowie Jury Nagrody.
 3. Każda redakcja ma prawo do nominacji nie więcej niż trzech dziennikarzy, przy czym tylko jeden zgłoszony dziennikarz może być pracownikiem redakcji zgłaszającej.
 4. Każdy Juror ma prawo nominacji nie więcej niż dwóch dziennikarzy.
 5. Utwory dziennikarzy nominowanych do Nagrody Głównej będą oceniane wg. następujących kryteriów:
  1. znaczenie dla edukacji ekonomicznej społeczeństwa,
  2. ważkość poruszanej problematyki,
  3. poziom warsztatowy
 6. W ocenie, o której mowa w ust. 5, mogą być także wzięte pod uwagę inne szczególne elementy, w sposób istotny wpływające na wartość utworu lub zasługi dziennikarza w dziedzinie publicystyki ekonomicznej.
 7. Termin oraz wzór nominacji kandydatów ustala Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Art. 6
Prace Jury

 1. Jury Nagrody jest odpowiedzialne za ocenę jakości nadesłanych prac mając na uwadze kryteria wymienione w art.5, pkt. 5 i 6.
 2. Posiedzenie Jury Nagrody odbędzie się we czwartek, 26 września 2013 roku o godz. 11.00 w Sali Senackiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 3. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie powołuje Sekretarza Jury, do którego należy zapewnienie obsługi pracy Jury. Jury na początku posiedzenia wybiera spośród swojego grona Przewodniczącego Jury.
 4. Na min. 14 dni przed ustaloną datą posiedzenia Jury Nagrody, jego członkowie otrzymują drogą elektroniczną login i hasło uprawniające do zapoznania się z pracami nominowanymi do Nagrody Głównej oraz Nagrody Studenckiej.
 5. Jury Nagrody ocenia prace zgłoszone do Nagrody Głównej oraz Studenckiego Lauru w jednej turze głosowań. Głosowanie przeprowadzane jest w trybie tajnym zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu. W przypadku równej liczby głosów oddanych na dwóch lub więcej kandydatów, o wyborze decyduje głos Przewodniczącego Jury.
 6. Udział w pracach Jury Nagrody nie jest gratyfikowany.
 7. Do uczestnictwa w Jury Nagrody mają prawo:
 • Przedstawiciel Mecenasa Nagrody,
 • Wnuczka Patrona Nagrody – p. Julita Maciejewicz-Ryś,
 • Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • Pomysłodawca Nagrody – Prof. dr hab. Jerzy Mikułowski Pomorski
 • Rektorzy polskich uczelni ekonomicznych,
 • Minister Skarbu Państwa,
 • Minister Gospodarki,
 • Minister Finansów,
 • Prezes Narodowego Banku Polskiego,
 • Przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów,
 • Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Wojewoda Małopolski,
 • Marszałek Województwa Małopolskiego,
 • Prezydent Miasta Krakowa,
 • Prezydent Miasta Gdyni,
 • Przewodniczący Rady Forum Obywatelskiego Rozwoju,
 • Prezes Fundacji Książąt Lubomirskich,
 • Prezes Krajowej Izby Gospodarczej,
 • Prezydent Konfederacji Lewiatan,
 • Prezes Zarządu Business Centre Club,
 • Kanclerz Loży Małopolskiej Business Centre Club,
 • Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego,
 • Prezes Krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego,
 • Przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich,
 • Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
 • Prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich,
 • Prezes Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich,
 • Prezydent Centrum im. Adama Smitha,
 • Prezes Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych,
 • Prezes Zarządu Fundacji  Instytut Studiów Strategicznych,
 • Prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji,
 • Prezes Zarządu Polskiej Agencji Prasowej,
 • Prezes Związku Banków Polskich,
 • Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych,
 • Prezes Zarządu Fundacji  2065 im. Lesława A. Pagi,
 • Członkowie Rady Polityki Pieniężnej,
 • Prof. Jan Czekaj, Kierownik Katedry Rynków Finansowych UEK,
 • Prof. Andrzej Wojtyna, Kierownik Katedry Makroekonomii UEK,
 • Prof. Stanisław Owsiak, Kierownik Katedry Finansów UEK,
 • Dyrektor Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości w Krakowie,
 • Laureaci trzech ostatnich edycji Nagrody,
 • oraz instytucje i osoby zaproszone przez Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Art. 7
Uczestnictwo w Konkursie

 1. Dziennikarze nominowani do Nagrody Głównej otrzymują zawiadomienie w wersji elektronicznej lub telefonicznie o nominacji. W przypadku nominowania przez Jury autora bez podania tytułu materiału dziennikarskiego, nominowanemu autorowi przysługuje prawo wyboru materiału zgłaszanego do Nagrody.
 2. Materiał zgłoszony do Nagrody Głównej winien być nadesłany elektronicznie, na pamięci przenośnej lub na płycie CD/DVD.
 3. Nagroda Główna oraz Nagroda Studencka wręczone zostaną podczas uroczystej inauguracji 89. roku akademickiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w dniu 7 października 2013 r.

Art. 8
Studencki Laur im. E. Kwiatkowskiego

Celem Konkursu Studencki Laur im. E. Kwiatkowskiego jest popularyzacja wiedzy ekonomicznej oraz podnoszenie standardów i warsztatu polskiego dziennikarstwa.

 1. Organizatorem Nagrody Studenckiej jest Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
 2. Mecenasem Nagrody Studenckiej jest Deutsche Bank PBC S.A.
 3. Nagrodę Studencką przyznaje Jury Nagrody Głównej podczas posiedzenia w dniu 26 września 2013 r.
 4. Nagroda przyznawana jest za najlepszy autorski utwór o tematyce „Recepta na bieżące wyzwania polskiej gospodarki".
 5. Autorem pracy może być student legitymujący się aktualną (podbitą) legitymacją studencką polskiej uczelni wyższej.
 6. Praca zgłoszona do Nagrody Studenckiej powinna spełniać następujące warunki:
  1. rodzaj utworu: artykuł, felieton, wywiad, reportaż.
  2. objętość – maksymalnie 5 stron A4
  3. rozmiar czcionki – 11
  4. język – polski
  5. format – pdf
 7. Prace zgłaszane do Nagrody Studenckiej wraz ze skanem aktualnej legitymacji studenckiej należy przesyłać do 10 września 2013 roku na adres: rzecznik@uek.krakow.pl.
 8. Utwory nominowane do Nagrody Studenckiej będą oceniane wg. następujących kryteriów:
  1. ważkość poruszanej problematyki,
  2. pomysłowość i kreatywność,
  3. poziom warsztatowy,
  4. znaczenie dla edukacji ekonomicznej społeczeństwa.
 9. Zwycięzca Nagrody Studenckiej  zdobywa czek w wysokości 5000 zł ufundowany przez Deutsche Bank PBC S.A. oraz sprzęt komputerowy ufundowany przez Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Nagrody ww. zostaną wręczone podczas uroczystej inauguracji 89. roku akademickiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w dniu 7 października 2013 r.
 10. Organizator dołoży wszelkich starań do publikacji zwycięskiego utworu na łamach patronów medialnych Nagrody.

Art. 9
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 2. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie zastrzega sobie możliwość uzupełnienia i wprowadzenia zmian w Regulaminie przyznawania Nagrody Głównej oraz Nagrody Studenckiej.
 3. Regulamin Nagrody Głównej oraz Nagrody Studenckiej wchodzi w życie dniem podpisania.
Panel Jury